wanghong

Nov 29, 2018

Watch: Curating brand experiences in the Wanghong era

Sally Lu, managing director of Uniplan, Shanghai and Guangzhou, detailed the appeal of web celebrities or wanghong in China.